Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir? Kişisel Verilerin Açık Rıza Haricinde İşlenme Şartları Nedir?

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir? Kişisel Verilerin Açık Rıza Haricinde İşlenme Şartları Nedir?

Kişisel verilerin işlenmesi nedir?

Kişisel verilerin toplanması, kayıt edilmesi, depolanması, korunması, değiştirilmesi, tekrar düzenlenmesi, açıklanması, gönderilmesi, teslim alınması, elde edilebilir duruma getirilmesi, bölümlere ayrılması veya kullanılmaz hale getirilmesi gibi veriler üstünde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Kişisel verilerin işlenmesinde öncelikle yasadaki temel ilkelere uygun hareket edilmelidir. Mevzu bahis kurallar, kişisel veri işleme faaliyetlerinin özünü teşkil etmeli ve bütün veri işleme çalışmaları bu kurallara göre yapılmalıdır.

Kişisel verilerin işlenmesi esnasında uyulması gereken genel kurallar aşağıdaki gibidir:

 • Hukuka ve dürüstlük ilkelerine uygunluk,
 • Güncel ve doğru olma,
 • Belirli, açık ve meşru maksatlar için işlenme,
 • Sınırlı ve ölçülü olma (işlendikleri amaçla bağlantılı olarak)
 • Kanunda belirlenen ya da işlendikleri gaye için lüzumlu olan zaman içinde saklanma,

Kişisel verilerin işlenme şartları nelerdir?

Özel nitelikli olmayan kişisel verilerin hangi koşullarda işlenebileceği Kanundaki ilkelere göre düzenlenmiştir. Söz konusu koşullardan birinin bulunması genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi için yeterlidir.

 • Kişinin açık rızasının olması,
 • Kanunlarda açıkça belirtilmesi,
 • Fiili imkânsızlık sebebiyle iznini belirtemeyecek halde olan ya da rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin veya başkasının hayatı veya vücut bütünlüğünün korunması için mecburi olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla direkt olarak ilgili olması şartıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin lüzumlu olması,
 • Veri sorumlusunun yasal sorumluluğunu ifa edebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesis edilebilmesi, kullanılması ya da muhafazası için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Kişinin temel hak ve özgürlüklerine zayiat vermemek şartıyla, veri sorumlusunun yasal çıkarları için veri işlenmesinin mecburi olması,

KİŞİSEL VERİLERİN AÇIK RIZA HARİCİNDE İŞLENME ŞARTLARI NEDİR?

Şartlar - Kapsam - Örnek

 • Kanun Hükmü - Vergi, İş, Türk Ticaret Kanunu vs. - Çalışana ait özlük bilgilerinin yasa gereği tutulması,
 • Sözleşmenin İfası - İş Akdi, Satış, Taşıma, Eser Sözleşmesi vs. - Teslimat yapılması için şirketin adres bilgilerinin kayıt altına alınması,
 • Fiili İmkânsızlık - Fiili imkânsızlık sebebiyle rıza veremeyecek olan veya ayırt etme gücü olmayan kişi - Bilinci kapalı kişinin kişisel sağlık bilgisi. Kaçırılan veya kayıp kişinin konum bilgisi
 • Veri Sorumlusunun Hukuki Sorumluluğu - Mali Denetimler, Güvenlik Mevzuatı, Sektör Odaklı Regülâsyonlarla Uyum - Bankacılık, enerji, sermaye piyasaları gibi alanlara özel denetimlerde bilgi paylaşımı yapılması,
 • Aleniyet Kazandırma - İlgili kişinin kendisine ait bilgileri kamunun bilgisine sunması - Otomobilini satmak isteyen kişinin, ilanında iletişim bilgisine yer vermesi,
 • Hakkın Tesisi, Korunması, Kullanılması - Dava açılması, tescil işlemleri, her türlü tapu işlemi vs. işlerde kullanılması zorunlu bilgiler - İşten ayrılan bir çalışanla ilgili lüzumlu bilgilerin dava zaman aşımı süresinde muhafaza edilmesi,
 • Meşru Menfaat - Söz konusu kişinin temel haklarına zarar vermemek şartıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması durumunda veri işlenmesi - Çalışan bağlılığını artıran ödül ve prim uygulanması maksadıyla veri işlenmesi

Kişisel veri işlemede açık rıza alınması nedir?

Açık rıza, kişisel veri işleme koşullarından biridir. Veri sorumlusunca, veri işleme çalışmaları yapılmasında öncelikle diğer veri işleme koşullarından birine dayanılıp dayanılamayacağı araştırılmalı, bunlardan herhangi biri yoksa kişinin açık rızası alınmalıdır.

Açık rıza alma şartları hakkında ayrıntılı bilgi için Açık Rıza Nedir? Açık Rıza Alma Şartları Nelerdir? yazımızı okuyabilirsiniz.

Kişisel sağlık verileri işleme şartları nedir?

 • Kişinin açık rızasının olması,
 • Sır saklama sorumluluğu altında olan kişiler ya da yetkili kurum ve kuruluşlarca; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi maksadıyla ilgili kişinin açık rızası olmadan Kurul tarafından belirlenen tedbirlerin de alınması, koşuluyla kişisel sağlık verileri işlenebilir.

Kişisel verilerin işlenme şartları hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

 

VERBİS Nedir? Ne İşe Yarar? VERBİS'e Nasıl Kayıt Olunur? VERBİS Kimlere Zorunlu?

 31 Temmuz 2021 Cumartesi

VERBİS, veri sorumlularının kişisel veriyi işlemeye başlamadan önce kayıt olmaları gereken sistemidir.

Devamı

Açık Rıza Unsurları Nedir? KVKK Açık Rıza Aranmayan Durumlar Nelerdir?

 31 Temmuz 2021 Cumartesi

Açık rıza, ilgili kişinin verilerinin işlenmesi konusunda hür iradesiyle ve yalnızca o işlemle sınırlı olmak şartıyla..

Devamı

Veri Sorumlusu Kimdir? Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri Nedir?

 27 Temmuz 2021 Salı

Veri sorumlusu kimdir? Veri işleyen kimdir? Aydınlatma yükümlülüğü nedir? Veri Sorumlusu Sicili nedir?

Devamı

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

 16 Temmuz 2021 Cuma

2010'da kişilerin kendisiyle ilgili verilerin korunmasını isteme hakkı anayasal bir hak olarak güvence altına alındı.

Devamı

Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun Amacı Nedir?

 14 Temmuz 2021 Çarşamba

KVKK ile kişisel verilerin modern standartlarda işlenmesi ve koruma altına alınması amaçlanmaktadır.

Devamı

Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir? Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir?

 13 Temmuz 2021 Salı

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenmesi yasaktır.

Devamı

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir? Kişisel Verilerin Açık Rıza Haricinde İşlenme Şartları Nedir?

 9 Temmuz 2021 Cuma

Kişisel verilerin işlenmesi esnasında yasadaki temel ilkelere uygun hareket edilmelidir.

Devamı

Güvenli Mobil Ödeme ve e-Belge Yönetim Sistemine Nasıl Başvuru Yapılır?

 9 Temmuz 2021 Cuma

GMÖEBYS uygulaması başvurusunu, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapabilirsiniz.

Devamı

Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi Yayınlandı!

 9 Temmuz 2021 Cuma

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi yayımlandı.

Devamı

Yapılandırma Kanunu Rehberi Yayınlandı!

 9 Temmuz 2021 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Yapılandırma Kanunu Rehberi yayınlandı.

Devamı
WhatsApp