Genç Girişimci Vergi ve Sigorta Pirim Teşviki Nedir? Genç Girişimci Teşvik Şartları Nedir?

Genç Girişimci Vergi ve Sigorta Pirim Teşviki Nedir? Genç Girişimci Teşvik Şartları Nedir?

Yeni iş kuran gençlere, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç yıl boyunca elde ettikleri gelirin bir kısmını vergi dışı bırakmak ve gençlerin girişimciliğe yönlendirilmesini desteklemek maksadıyla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile vergi teşviki ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile sigorta prim teşviki getirildi.

GENÇ GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN VERGİ TEŞVİKİ NEDİR?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 20'nci maddesi ile ticari, zirai ya da mesleki faaliyeti sebebiyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilen genç girişimcilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarından yıllık 75.000 TL'lik kısmı gelir vergisinden istisna edildi.

Vergi teşvikinden kimler faydalanabilir?

Genç girişimcilerde kazanç istisnasından;

 • Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan,
 • Mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişiler,

faydalanabilir.

Kazanç istisnasından faydalanan mükellefler, beyana tabi kira, menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratların olması halinde yalnızca ticari, zirai ve mesleki kazançları nedeniyle istisnadan faydalanabilirler.

Teşvik kapsamındaki mükelleflerin, bir vergilendirme döneminde ticari, zirai ya da mesleki faaliyetlerinden bir veya birkaçından kazanç elde etmeleri halinde teşvik, beyan edilen bu gelirlerin toplamına uygulanır.

Vergi teşviki, üç vergilendirme dönemi ile sınırlıdır. Önceki faaliyetine devam ederken yeni bir faaliyete başlanılması teşvik süresini uzatmaz.

Söz konusu teşvikten faydalanan mükellefler tarafından verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesinin gelir bildirimi tablosuna, o yıl elde ettikleri gelirden teşvik tutarı düşüldükten sonra kalan tutar gelir olarak yazılır.

Teşvik kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi ya da teşvik tutarının altında kazanç elde edilmesi durumunda da yıllık beyanname verilir.
Bir vergilendirme döneminde teşvik tutarının altında kazanç elde edilmesi halinde, teşvikten yararlanılmayan tutar ertesi yıla devredilemez.

Vergi teşvikinden yararlanma şartları nelerdir?

Ticari, zirai ya da mesleki faaliyeti sebebiyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, vergi teşvikinden faydalanabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

 • İşe başlamanın yasal süresi içinde bildirilmiş olması.
 • Kendi işinde bifiil çalışılması ya da işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi.
 • Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması durumunda işe başlama tarihi itibarıyla ortakların tamamının tüm şartları taşıması.
 • Faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin (ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere) eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması.
 • Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

Genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan mükellefler, Gelir Vergisi Kanunu'na göre basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflere uygulanan kazanç indiriminden yararlanamazlar.

Vergi teşviki uygulamasında özellikli durumlar nelerdir?

 • Faaliyetin ortaklık olarak yürütülmesi: Adi ortaklık ya da şahıs şirketi kurmak suretiyle faaliyette bulunan mükellefler, tüm ortakların ayrı ayrı istisna koşullarını taşımaları şartıyla vergi teşvikinden ayrı ayrı yararlanabilir.
 • İşletmenin devralınması: Bir işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması durumunda, teşvikten faydalanılabilmesi için işletmenin ya da mesleki faaliyetin devralındığı kişinin eş veya üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısımlarından olmaması gerekmektedir.
 • Ölüm dolayısıyla eş ve çocuklar tarafından işletmenin ya da mesleki faaliyetin devralınması durumunda, ölen mükellefin teşvikten yararlanıp yararlanmadığına bakılmaksızın, devralan eş veya çocuklar istisnaya ilişkin koşulların tamamını taşımaları şartıyla, teşvikten üç vergilendirme dönemi boyunca faydalanabilirler.
 • Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması: Mükelleflerin mevcut bir işletmeye, mesleki faaliyete veya ortaklığa sonradan ortak olmaları durumunda, diğer tüm şartları taşısalar dahi vergi teşvikinden faydalanmaları mümkün değildir.

Vergi teşvikinin, Gelir Vergisi Kanunu'nun 94 üncü maddesine göre tevkif suretiyle ödenecek vergiye etkisi yoktur.

İşi terk veya iş değişikliği durumlarında vergi teşviki uygulaması nasıl olur?

Vergi teşvikinden faydalanan mükelleflerce daha sonra herhangi bir sebeple faaliyetin terk edilmesi halinde, terk tarihine kadar elde edilen gelirler sebebiyle teşvikten faydalanılır. Faaliyet terk edildikten sonra teşvik kapsamındaki söz konusu faaliyetlere tekrar başlanılması halinde ise adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunması koşulu ihlal edilmiş sayılacağından söz konusu teşvikten faydalanılamaz.

Teşvikten faydalananların, bu süre içinde faaliyetlerini ticari, zirai veya mesleki faaliyet olarak değiştirmeleri ya da faaliyet konusunda değişiklik yapmaları halinde, faydalanılmayan süre kadar söz konusu teşvikten faydalanmaları mümkündür.
Takvim yılı içerisinde işe başlanılması ya da işin terk edilmesi halinde; işe başlama tarihinden yıl sonuna kadar olan kıst dönem ve takvim yılı başından işin terk edildiği tarihe kadar olan kıst dönem bir vergilendirme dönemi kabul edilir ve bu dönemler için teşvikten tam olarak faydalanılmış sayılır.

GENÇ GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ NEDİR?

Genç girişimcilere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 81'inci maddesine eklenen hüküm ile sigorta prim teşviki uygulaması getirildi. İlk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, tescil tarihinden itibaren bir yıl süreyle 5510 sayılı Kanun'un 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazine tarafından karşılanır.

Sigorta prim teşvikinden yararlanma şartları nelerdir ?

 • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 20'nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanmak.
 • Mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olmak.
 • İlk defa 5510 sayılı Kanun'un 4/1-b maddesi kapsamında sigortalı sayılan gerçek kişilerden olmak.
 • Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi.

Faaliyetin adi ortaklık ya da şahıs şirketi bünyesinde yapılması durumunda, ortaklar arasında yalnızca en genç ortak sigorta prim teşvikinden yararlanabilir. Prim teşvikinden faydalanabilmeleri için tüm ortakların ayrı ayrı teşvik şartlarını taşımaları gerekmektedir. Ortaklardan herhangi birinin teşvik şartlarını taşımaması durumunda, diğer ortaklar da sigorta prim teşvikinden faydalanamaz.

Sigorta prim teşviki başvurusu nasıl ve nereye yapılır?

Sigorta prim teşvikinden faydalanmak isteyen sigortalıların tescil işlemleri, bağlı bulundukları vergi dairesinden temin edecekleri "Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası" belgesi ile bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlükleri tarafından yapılır.

mysoft-e-belge-kampanyalarımızı-simdi-inceleyin

Açık Rıza Unsurları Nedir? KVKK Açık Rıza Aranmayan Durumlar Nelerdir?

 31 Temmuz 2021 Cumartesi

Açık rıza, ilgili kişinin verilerinin işlenmesi konusunda hür iradesiyle ve yalnızca o işlemle sınırlı olmak şartıyla..

Devamı

Veri Sorumlusu Kimdir? Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri Nedir?

 27 Temmuz 2021 Salı

Veri sorumlusu kimdir? Veri işleyen kimdir? Aydınlatma yükümlülüğü nedir? Veri Sorumlusu Sicili nedir?

Devamı

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

 16 Temmuz 2021 Cuma

2010'da kişilerin kendisiyle ilgili verilerin korunmasını isteme hakkı anayasal bir hak olarak güvence altına alındı.

Devamı

Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun Amacı Nedir?

 14 Temmuz 2021 Çarşamba

KVKK ile kişisel verilerin modern standartlarda işlenmesi ve koruma altına alınması amaçlanmaktadır.

Devamı

Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir? Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir?

 13 Temmuz 2021 Salı

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenmesi yasaktır.

Devamı

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir? Kişisel Verilerin Açık Rıza Haricinde İşlenme Şartları Nedir?

 9 Temmuz 2021 Cuma

Kişisel verilerin işlenmesi esnasında yasadaki temel ilkelere uygun hareket edilmelidir.

Devamı

Güvenli Mobil Ödeme ve e-Belge Yönetim Sistemine Nasıl Başvuru Yapılır?

 9 Temmuz 2021 Cuma

GMÖEBYS uygulaması başvurusunu, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapabilirsiniz.

Devamı

Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi Yayınlandı!

 9 Temmuz 2021 Cuma

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi yayımlandı.

Devamı

Yapılandırma Kanunu Rehberi Yayınlandı!

 9 Temmuz 2021 Cuma

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Yapılandırma Kanunu Rehberi yayınlandı.

Devamı

e-Defter Verme Süreleri Ertelendi

 8 Temmuz 2021 Perşembe

e-Defter Verme Süreleri 2021. e-Defteri Geç gönderme veya Göndermeme Cezaları

Devamı
WhatsApp