Btransferet.com

mysoft btransferet

BTRANS NEDİR? GİB'E NASIL GÖNDERİLİR?

07.12.2012 tarih ve 28490 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 420 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan dağıtım lisansı alan elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerine ve organize sanayi bölgesi tüzel kişiliklerine Tebliğde belirtilen usul ve esaslar dahilinde elektrik ve doğalgaz abone bilgileri ile tüketim bilgilerini (belirlenen format doğrultusunda ) Gelir İdaresi Başkanlığına gönderme zorunluluğu getirilmiştir.

464 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile (01.07.2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere) e-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları, Kargo ve Lojistik İşletmeleri ve İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarına GİB tarafından Bilgi Transfer Sistemine (BTRANS) elektronik ortamda veri aktarma zorunluluğu getirilmiştir.

Mükellefler, 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin bilgileri aylık dönemler halinde Btrans'a aktaracaklar. Bir aya ait bilgilerin, takip eden ayın son günü saat 24:00'e kadar iletilmesi zorunludur.

2019 hesap dönemi ile Ocak/2020'de biten özel hesap dönemine ilişkin ilk ülke bazlı raporun Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'na iletilen talepler nedeniyle, 24 Şubat 2020 tarihli ve 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 6'ncı maddesinin on altıncı fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak;

- 2019 hesap dönemine ilişkin ilk ülke bazlı raporun ve

- Ocak/2020'de biten özel hesap dönemine ilişkin 31 Ocak 2021 tarihi sonuna kadar verilmesi gereken ilk ülke bazlı raporun

BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre, 26 Şubat 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Öte yandan, Şubat/2020 ve sonraki tarihlerde biten özel hesap dönemleri için hazırlanması gereken ülke bazlı rapor, anılan Kararda belirtildiği gibi, ilgili özel hesap döneminin bitimini takip eden on ikinci ayın sonuna kadar elektronik ortamda sunulacaktır.

Söz konusu Sirkülere (https://www.gib.gov.tr/node/147738) linkinden ulaşabilirsiniz.

Sürekli bilgi verme zorunluluğu getirilenlerden istenilen bilgiler şunlardır;

1-Aracı Hizmet Sağlayıcılarından İstenilen Bilgiler (takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleştirmiş oldukları söz konusu işlemlere ilişkin olarak):

  • Aracılık hizmetinin sağlandığı internet adres veya adreslerini,
  • Aracılık hizmeti verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini,
  • Aracılık hizmeti verilenler adına gerçekleştirilen mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat tutarı ve tarihini,

2- Bankalardan İstenilen Bilgiler:

İnternet üzerinden yapılan satış ve kiralama işlemlerine ait ödemelerle ilgili olarak 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bankalardan GİB sistemine elektronik ortamda periyodik veri aktarımı yapılacaktır.

3-İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarından İstenilen Bilgiler:

  • Reklamın yayınlandığı internet adresini ve internet adresinin ait olduğu kişi ya da kurumun adı soyadı/unvanı ile TCKN/VKN bilgilerini,
  • Reklam veren gerçek ya da tüzel kişilere ilişkin ad soyad/unvan ile TCKN/VKN bilgilerini,
  • Tahsil ettikleri reklam hizmeti bedelini,

4- Kargo ve Lojistik İşletmelerinden İstenilen Bilgiler:

  • Göndericinin ad soyad/unvan ve TCKN/VKN bilgileri ile adres bilgilerini, aracı hizmet sağlayıcılar tarafından yapılan gönderimlerde gönderici bilgileri yanında aracı hizmet sağlayıcının da ad soyad/unvan ve TCKN/VKN bilgilerini,
  • Gönderici bazında teslim edilen toplam gönderi adedini, (Başkanlık tarafından belirlenecek adedin üzerindeki gönderi sayıları bildirilecektir.)
  • Gönderici bazında kapıda ödeme yapılan toplam gönderi adedini, ödeme şeklini ve toplam ödeme tutarlarını,

Btrans Cezası Nedir?

Bilgi verme zorunluluğu getirilen mükellefler, BTRANS'a gönderdikleri bilgilerin doğruluğundan sorumlu.

Ayrıca Başkanlık sistemine ilettikleri bu bilgileri defter, kayıt ve belgeler için öngörülen muhafaza süreleri (5 yıl) içerisinde elektronik ortamda saklamak ve istenildiğinde elektronik araçlar ve ortamlar vasıtasıyla ibraz etmek zorundalar. Başkanlıkça belirlenen format, standart ve iletim yöntemi dışında gönderilen bilgi ve belgeler kabul edilmeyecek ve gönderilmemiş sayılacak. Bu zorunluluklara uymayanlar hakkında işledikleri fiillere göre, Vergi Usul Kanunu'nda yazılı cezalar uygulanacak.

Mysoft olarak tebliğ kapsamında olan mükellef ve kurumların istenilen bilgileri doğru formatta oluşturup Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesine yükleyebilmesi için www.btransferet.com sitesini hizmete aldık.

Bilgilerinizi güvenle www.btransferet.com üzerinden GİB' e iletebilirsiniz. Bilgileriniz bilgi güvenliği nedeni ile hiçbir şekilde sistemlerimizde saklanmamaktatır. Alınan dosyaların ilgili formatlara çevirilerek gönderilmektedir.

www.btransferet.com üyeliğinizi başlatarak excel formatında oluşturduğunuz abonelik ve tüketim bilgilerinin, Gelir İdaresi Başkanlığının istediği formata uygunluğunu kontrol edebilir, XML formatına çevirebilirsiniz.

 

WhatsApp